Cultuurnota gemeente Heerenveen

Foto:

Op 14 maart stelde het college van B&W van de gemeente Heerenveen de reactienota ten aanzien van de concept Cultuurnota vast. En vervolgens heeft B&W ingestemd met de definitieve Cultuurnota met de daarin verwerkte Reactienota. Op 10 april wordt de nieuwe Cultuurnota ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Cultuur voor elkaar in Heerenveen

Cultuur is een belangrijk onderdeel van de Heerenveense samenleving. Het is een verrijking in het leven van veel mensen en draagt bij aan de levendigheid van de plaats Heerenveen en de wijk- en dorpskernen in de gemeente Heerenveen. Daarnaast is cultuur ook goed voor de economie en de aantrekkelijkheid van de gemeente Heerenveen voor zowel bewoners als voor recreanten, bezoekers en bedrijven. Cultuur is voor iedereen in de samenleving: jong en oud, arm of rijk, voor allemaal.

Reactie op de concept cultuurnota

In totaal heeft de gemeente 19 reacties ontvangen op de concept cultuurnota. In de Reactienota is aangegeven waar de cultuurnota is aangepast door de reacties.

Het verhaal van Heerenveen – Museum Heerenveen

De cultuurhistorie van de gemeente Heerenveen is belangrijk en het college wil dat deze een groter publiek bereikt. Er wordt een meer eigentijdse vorm verwacht voor het vertellen van ‘het verhaal van Heerenveen’. De gemeente stelt als taakstellend bedrag €100.000,- per jaar beschikbaar voor deze nieuwe vorm. De gemeente heeft het Museum Heerenveen gevraagd om voor 1 juni aanstaande met een voorstel te komen om deze omslag te realiseren. Als dat plan voldoende vertrouwen geeft, vraagt de gemeente het Museum om het plan nader uit te werken in een definitief plan. De uitvoering van dat nieuwe plan staat gepland in 2019.

Museum Belvédère en Oranjewoud Festival

Het Museum Belvédère en het Oranjewoud Festival hebben een bijzondere waarde voor het culturele aanbod van de gemeente. Conform de Cultuurnota worden zij vanaf 2018 structureel gesteund door de gemeente met een jaarlijkse subsidiebijdrage van respectievelijk € 30.000,- en € 18.000,-.

Cultuurnota bekijken?

Bekijk hier de Cultuurnota (PDF 1 MB) en de Reactienota (PDF 247 kB).

Vervolg besluitvorming

Op 30 maart wordt de nieuwe cultuurnota in de raadscommissie Samenlevingszaken behandeld en op 10 april in de gemeenteraad.
De gemeenteraad organiseert op 27 maart It Petear van 18.30 tot 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Dit is een dialoog bijeenkomst met het culturele veld over de cultuurnota. U bent van harte welkom op de publieke tribune plaats te nemen.
Als u aan It Petear wilt deelnemen (reageren of inspreken) meldt u zich dan, met naam en indien van toepassing ook naam van organisatie of vereniging, aan via: [email protected].

Het bericht Cultuurnota gemeente Heerenveen verscheen eerst op Gemeente Heerenveen.

Bron: Gemeente